Speciální pedagog

Školní speciální pedagog – spolupracuje s učiteli při vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, participuje na vytvoření individuálních vzdělávacích plánů ve spolupráci s třídním učitelem, ostatními učiteli, s vedením školy, s rodiči žáků a samotnými žáky. Navrhuje úpravy školního prostředí, zajišťuje speciální pomůcky. Poskytuje úvodní poradenskou konzultaci. Podílí se na vytváření vzdělávacích plánů a programu školy. Je k dispozici zákonným zástupcům žáků v případě jejich dotazů.


Kontaktní adresa:

Mgr. Ivana Daňková

telefon: 731878751

E-mail: i.dankova@zsborsice.cz   nebo  idav@centrum.cz

Konzultační hodiny pro zákonné zástupce na základě individuální dohody.

Náplň práce speciálního pedagoga:

  • vyhledávání žáků se speciálně vzdělávacími potřebami,
  • individuální speciálně pedagogická reedukace žáků,
  • odborná spolupráce na vytváření vzdělávacích plánů u integrovaných dětí,
  • spolupráce s učiteli a dalšími odborníky,
  • spolupráce s rodiči žáků.

Diagnostická činnost:

Speciálně – pedagogická diagnostika je zaměřená na vyhledávání žáků se speciálním vzdělávacími potřebami s využitím vyrovnávacích a podpůrných opatření a na vyhledávání žáků v riziku rozvoje nebo riziku vzniku speciálních vzdělávacích potřeb. Dochází při ní k specifikaci hlavních problémů žáka, stanovení individuálního plánu podpory v rámci školy a mimo ni.

Reedukace SPU a SPCH:

Péče je organizována především pro žáky, u nichž je diagnostikována dyslexie, dysgrafie, dysortografie, ADHD, a pro žáky s neprospěchem. Při individuálních sezeních je hlavním cílem odstranění nebo zmírnění potíží dítěte a zlepšení jeho psychického stavu. Reedukační péče odpovídá individualitě dítěte a typu poruchy. Žák za pomoci různých kompenzačních pomůcek, metodických materiálů, PC programů a speciálních metod rozvíjí oblasti, ve kterých vykazuje oslabení. Pro úspěšnou reedukační péči je nezbytné aktivní zapojení ze strany rodiny, dítěte, učitele a dalších odborníků.

Specifické poruchy učení:

Jsou souhrnným označením různorodé skupiny poruch, které se projevují zřetelnými obtížemi při nabývání a užívání takových dovedností, jako je mluvení, porozumění mluvené řeči, čtení, psaní, matematického usuzování nebo počítání. Předpona dys- znamená rozpor, neúplně rozvinutou funkci.
Dyslexie – specifická porucha čtení – neschopnost naučit se číst běžnými metodami, postihuje rychlost, správnost čtení, porozumění čtenému textu.


Dysgrafie – specifická porucha grafického projevu – zahrnuje celkovou úpravu písemného projevu, osvojování jednotlivých písmen, napodobení tvaru, spojení hlásky s písmenem a řazení písmen.


Dysortografie  – specifická porucha pravopisu – postihuje celkovou oblast gramatiky nebo jen určitých jevů.


Dyskalkulie – specifická porucha matematických dovedností – porucha se týká zvládání základních početních úkonů.


ADHD, ADD – vývojové poruchy pozornosti a chování.

PAS - poruchy autistického spektra- vývojové neuropsychické onemocnění.

© 2022 Základní škola Františka Horenského / Prohlášení o přístupnosti / web by icard.cz