Kariérní poradenství

             Přijímačky v letošním školním roce 2021/2022                                           (pro školní rok 2022/2023)

ZÁKLADNÍ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY a UČILIŠTĚ

DŮLEŽITÉ

Vzhledem k pandemii koronaviru se informace o přijímacím řízení mohou ještě měnit, zatím platí níže napsané. O všech novinkách vás budeme včas informovat. 

Většinu informací o středních školách ve Zlínském kraji i o průběhu přijímacích pohovorů obecně naleznete na stránkách www.zkola.cz. Informace z MŠMT naleznete na stránkách ministerstva zde

Termíny přijímacích pohovorů v letošním školním roce:

talentové zkoušky - od 2. do 15. ledna 2022 (přihlášky odevzdat do 30. listopadu 2021)

jednotná přijímací zkouška (maturitní obory) - 1. termín: 12. dubna 2022, 2. termín: 13. dubna 2022, náhradní termín: 1. termín: 10. května 2022, 2. termín: 11. května 2022 (přihlášky odevzdat do 1. března 2022)

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií: 1. termín: 19. dubna 2022, 2. termín: 20. dubna 2022, náhradní termín opět 10. a 11. května 2022

školní přijímací zkoušky - maturitní obory:  od 12. do 28. dubna 2022; ostatní obory - od 22. dubna do 30. dubna 2022.


Zde cituji ze stránek www.zkola.cz to zásadní k přijímačkám:

Organizace přijímacího řízení ve školním roce 2021-2022

Přijímacího řízení se mohou účastnit uchazeči, kteří podali úplnou přihlášku řediteli střední školy v termínu stanoveném školským zákonem:

  • u oborů s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2021
  • u ostatních oborů pro první kolo přijímacího řízení do 1. března 2022

Ve školním roce 2021/2022 proběhnou opět přijímací zkoušky do všech maturitních oborů, všech forem vzdělávání, včetně Gymnázia se sportovní přípravou formou jednotné zkoušky s využitím centrálně zadávaných jednotných testů, jejichž realizací je pověřeno Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen Centrum). Jednotné zkoušky se netýkají oborů s talentovou zkouškou, konzervatoře a zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou.

Jednotná přijímací zkouška se skládá z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikaceJednotnou přijímací zkoušku může uchazeč konat dvakrát (ovšem pouze v případě, že se hlásí na dva maturitní obory). Termíny jednotných přijímacích zkoušek jsou uvedeny ve Sdělení MŠMT (v  souborech ke stažení).

Informace (zpracované MŠMT) týkající se přijímacího řízení naleznete na webových stránkách MŠMT (bude průběžně aktualizováno).

Podrobné informace k přijímacímu řízení naleznete v souborech ke stažení a v brožuře Kam na školu ve ZK. (Bude průběžně aktualizováno.) .................. konec citace z www.zkola.cz


Informace k zápisovému lístku:

K čemu slouží zápisový lístek?

K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané střední škole.

Povinnost odevzdat zápisový lístek se vztahuje:

Pouze na uchazeče o denní formu studianevztahuje se na jiné formy vzdělávání (dálková, večerní, kombinovaná, distanční), nástavbové studium, zkrácené studium s maturitní zkouškou a zkrácené studium s výučním listem.

Kde uchazeč obdrží zápisový lístek:

Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na této základní škole, a to nejpozději do 15. března, nebo do 30. listopadu v případě, že podává přihlášku do oborů vzdělání s talentovou zkouškou.


Postup při odevzdávání zápisového lístku: 

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (výsledky přijímacího řízení budou vyhlášeny kolem 28. - 30. dubna 2022).

Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou, nelze ho vzít zpět. 

To neplatí v případech kdy:

  • uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na střední škole, kde byl přijat na základě kladného odvolání;
  • uchazeč již uplatnil zápisový lístek v rámci přijímacího řízení do oborů s talentovou zkouškou a následně byl přijat do oboru vzdělání na „klasické“ střední škole (nevztahuje se na ně § 62 nebo § 88 školského zákona).

Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.

Náhradní zápisový lístek:

V případě ztráty nebo zničení zápisového lístku vydává orgán, který jej vydal, náhradní zápisový lístek.

Součástí žádosti o vydání náhradního zápisového lístku je čestné prohlášení zákonného zástupce nebo zletilého uchazeče, že původní zápisový lístek uchazeč neuplatnil a ani neuplatní ve střední škole.

Formulář žádosti včetně čestného prohlášení naleznete v souborech ke stažení.


Důležité:

Uchazeči konajícímu dvě kola jednotné přijímací zkoušky se vždy počítá lepší výsledek, je jedno, na které škole ho dosáhl. Výsledek jednotné přijímací zkoušky je platný pro obě školy, na které si žák podal přihlášky!!!

Pokud žák má zájem pouze o jednu školu s maturitní zkouškou, píše tuto školu na první místo na přihláškách a k tomu první datum jednotné přijímací zkoušky. Na druhé místo píše školu bez jednotné maturitní zkoušky.


Pro zájemce o oborové studium, doporučuji prostudovat si tuto stránku, kde naleznete informace o dotovaných oborech ve Zlínském kraji. 


V PŘÍPADĚ, ŽE SE ŽÁK V 1. KOLE NEDOSTAL, DOPORUČUJI SLEDOVAT TUTU STRÁNKU, KDE JSOU AKTUÁLNÍ ÚDAJE O ŠKOLÁCH VE ZLÍNSKÉM KRAJI A O NABÍDKÁCH 2. A DALŠÍCH KOL PŘIJÍMAČEK.


V PŘÍLOZE NALEZNETE SOUBOR HARMONOGRAM ..., VE KTERÉM JSOU PRO NÁS VELMI DŮLEŽITÉ TERMÍNY.

© 2022 Základní škola Františka Horenského / Prohlášení o přístupnosti / web by icard.cz